Slider

تعمیر چاه

گاهی اوقات تخلیه نکردن به وقع چاه ممکن است مشکلاتی به وجود بیاورد.یکی از مشکلات میتواند تخلیه چاه باشد.بهموقع تخلیه نکردن چاه میتواند به دیوارهای چاه صدمه بزند و باعث ریزش شود.البته ممکن است که از قدیمی بودن چاه نیز باشد.بهترین راهکار تعمیر چاه در سریع ترین زمان است.ریختن چاه در اوایل باعث سریع پرشدن چاه شود ولی به مرور ممکن است باعث نشست ساختمان شود.تعمیر چاه بید دقیق انجام شود تا ضضرات زیادی واردکند.اگر تعمیر چاه جواب ندهد باید چاه پرشود و چاه جدید حفرشود.تعمیر چاه باید حرفه ای انجام شود و گروهای زیادی در این راستا خدمات میدهند،لوله باز کنی جعفری باسالها تجربه میتواند به عزیزانی که این مشکل را دارند کمک کند.

تعمیر چاه